Sense for ecosystems werkt mee aan een beter beheer van milieu

Voorzie vangkooien en wildvallen van sensoren en werk actief aan plaagdierbestrijding.

Een goed voorbeeld van het gebruik van onze sensoren is het project broedeiland in de klutenplas Dollard

Lees het uitgebreide verslag en de toelichting op onze blog.

Sense for ecosystems helpt u met monitoring van plaagdieren, invasieve exoten en de biosfeer. Met onze intelligente sensoren vergroot u de effectiviteit van vangkooien en andere vangmiddelen. Tegelijkertijd verzamelt u continu data voor onderzoek en beleid en stelt u betrouwbare rapportages samen volgens wettelijke normen.

Sense for ecosystems is een Nederlands bedrijf dat ook actief is in India en uitbreiding zoekt binnen Europa en Azië.

Vangkooien en wildvallen

Onze sensoren werken met alle vangkooien en wildvallen voor invasieve exoten zoals de muskusrat, Amerikaanse rivierkreeft, eekhoorns, tijgermug en halsbandparkiet. Maar ook voor (zwerf)katten, vossen, marters, vogels en vele andere dieren.

Meer weten?
Harry Viet vertelt u graag over onze diensten en projecten.

Monitoring en bestrijding van plaagdieren

Met onze sensoren voor vangkooien en ‘animal tracker’  meet u direct een levende vangst, maar ook bewegingen van (plaag)dieren in buitengebieden. Denk aan (muskus)rat, hert of zwerfkat.

Monitoring klimaat

Onze sensoren meten continu temperatuur en luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, bijvoorbeeld in koelcellen. Hiermee legt u de basis voor intensief beheer.

Advies en rapportages

Wij adviseren over monitoring en hoe u onze technologie op locatie inzet. Daarnaast begeleiden wij u bij projecten en geven support bij rapportages. Lees bijvoorbeeld hoe wij met temperatuursensoren klutennesten helpen monitoren.

Sensoren voor vangkooien en wildvallen

Paalsensor voor vangkooi

De vangkooi is een vangmiddel voor levende vangsten van allerlei dieren. Wanneer een dier de kooi ingaat, signaleert de sensor in de paal dat en geeft direct een signaal af via het openbare LoRa-netwerk van KPN.

Realtime datastroom
De beheerder van de vangkooi heeft op zijn smartphone of tablet een app. Hierop komen meldingen van sensoren direct binnen. Hij kan er ook notities op maken (visuele inspectie) en taken bijhouden. Data blijft tot 5 jaar bewaard, voor beleidsmatige doeleinden op de korte en lange termijn.

Vangkooien met een sensor verbeteren het resultaat van plaagdiermanagement.

Paalsensor voor schijnduiker

De schijnduiker wordt gebruikt voor de bestrijding van muskusratten. De schijnduiker plaatsen we onder water in een gat dat aantrekkelijk is voor de muskusrat. Wanneer de muskusrat in de schijnduiker zit, zorgt een simpel kettinkje voor een ‘vangstsignaal’. Dat gaat via een waterdichte kabel naar de paalsensor die boven water staat, bijvoorbeeld in de rietkraag. Net als bij de vangkooi gaat het signaal via het LoRa-netwerk van KPN naar de plaagdierbestrijder die actie kan ondernemen en (big) data verzamelt over overlast van muskusratten.

Klemvalsensoren voor rattenvallen en muizenvallen

Klemvalsensoren gebruikt u in vangboxen voor ratten en muizen. U plaatst de sensor in of tegen de box. Zodra een rat of muis in de val loopt, geeft de sensor een signaal af. Onze sensoren werken met alle gangbare rattenvallen en muizenvallen en zijn direct na plaatsing actief.

Overige sensoren

Naast de paalsensor en klemvalsensor bieden wij sensoren voor specifieke toepassingen. Alle sensoren meten standaard temperatuur en luchtvochtigheid.

Deur/raam-sensor

Signaleert of en hoe lang een deur (koelcel, loods) of raam open staat. Verkleint de kans op ongewenste indringers.

Bewegingssensor

Signaleert de beweging van plaagdieren in slecht toegankelijke ruimtes zoals een systeemplafond of kruipruimte.

Weegsensor

Meet de gewichtsafname van (bijvoorbeeld) lokvoer in een box. Dit geeft een indruk van het aantal plaagdieren dat actief is.

Voordelen Sense for ecosystems

1. Duurzame technologie

Duurzaam betekent in dit verband niet alleen dat u een grote kans heeft om invasieve exoten in een aantal jaren uit te roeien of hun aantal te minimaliseren. Net zo belangrijk vinden wij het dat u direct al in staat bent in te grijpen en schades te voorkomen. Denk aan de schade die muskusratten aan dijken veroorzaken, de vraatschade aan gewassen en de bedreiging van inheemse planten- en diersoorten en de ecologische schade daarvan. Op jaarbasis loopt de besparing in de miljoenen.

Onze technologie belast op geen enkele wijze de natuur. De sensoren werken probleemloos met de bestaande vallen en maken gebruik van het bestaande LoRa-netwerk van KPN. De batterijen die we gebruiken zijn waterdicht en gaan tot 5 jaar mee, bij een gemiddelde van 1 melding per dag. De paalsensoren hebben een natuurlijke kleur en vallen in het veld amper op.

2. Vanuit de praktijk ontwikkeld

Echte innovatie ontstaat waar ontwikkelaars en gebruikers elkaar ontmoeten en samenwerken. Het probleem, de vraag van de gebruiker is leidend voor de ontwikkelaar die zijn technische knowhow inzet om een nieuwe, innovatieve oplossing te vinden voor een bestaand probleem.

Het concept met de paalsensor hebben we in nauwe samenwerking met biologen, plaagdierbestrijders en industrial designers ontwikkeld. Een Proof of Concept in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland heeft in een jaar tijd een solide oplossing opgeleverd waar de plaagdierbestrijders zeer tevreden over zijn. Voor hen is gebruiksgemak een belangrijke voorwaarde voor succes:

  • montage van de paalsensor
  • activeren sensoren
  • meldingen ontvangen
  • data verwerken
  • vangmiddelen met sensoren verplaatsen

3. Flexibel in gebruik en locatie

Veel IoT-devices worden eenmalig geïnstalleerd en geven hun meetwaarden door vanaf een vaste plek. Voor de sensoren voor plaagdierbestrijding gaat dat niet op. Vallen worden immers regelmatig verplaatst en de sensoren staan in open en “elektronisch onvriendelijke” gebieden.

Open veld
De paalsensoren van Sense for Ecosystems zijn flexibel in gebruik. Ze zijn eenvoudig te monteren en je neemt ze makkelijk mee met de vangkooien of schijnduikers. Voor het doorgeven van een vangst en andere data maken ze gebruik van de LoRa-technologie van KPN. Dus ook in het open veld hebben de sensoren verbinding met een netwerk en geven zij data realtime door.

Multifunctioneel
Tot slot, de sensoren kunnen ook andere data registreren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en CO2. Hiervoor zijn geen aanpassingen aan de sensoren nodig.

 

4. Realtime monitoring

Een belangrijk aspect van plaagdierbestrijding is actuele informatie. Er gaat veel tijd verloren met het nalopen van vangkooien en schijnduikers waar dan geen vangst blijkt te zijn. Bovendien verkrijg je met actuele data een veel beter inzicht in de bewegingen en concentraties van dieren. Zowel voor onderzoekers als beleidsmakers een zeer betrouwbare bron.

5. Uitgebreide rapportages

Jaarlijks besteden 400 muskusrattenbestrijders 387.500 uur aan het opsporen en bestrijden van muskus- en beverratten. Alleen in Nederland al wordt er 16-20 miljoen euro uitgegeven aan bestrijding. Daar komen nog kosten bij voor herstelwerkzaamheden van graafschade aan dijken en de schade door aangevreten landbouwgewassen.

Beleid onderbouwen met actuele data
Ook volgens Europese wetgeving zijn we verplicht invasieve exoten uit te roeien. Het ligt dus zeer voor de hand hiervoor een beleid te voeren dat onderbouwd wordt met data en rapportages die de verschillende aspecten (aan)tonen:

  • omvang van de populatie en de bewegingen
  • inzicht in directe en indirecte schades
  • het effect van de vangmiddelen
  • de efficiency van de bestrijding

Sense for Ecosystems heeft een mobiele app ontwikkeld waarmee bestrijders handmatig (bij)vangsten en schades registreren. Bovendien kunnen zij de automatische vangstmeldingen van de sensoren in de app raadplegen.

Vraag een offerte aan

Waterschap Zuiderzeeland heeft begin 2018 een proef met de paalsensor met succes afgesloten. Een belangrijk pluspunt is de tijdwinst die bestrijders boeken bij het controleren van vangmiddelen. De gewonnen tijd besteden zij nu aan hun werkelijke taak: het speuren en vangen van muskusratten.

Als u ook tijd wilt besparen en (big) data wilt verzamelen over plaagdieren, neemt u dan contact op voor een opstelling in uw gebied. Wij verzorgen graag een Proof of Concept.

 

Case Monitoring Muskusratten

Pilotproject in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland en KPN.

Voor wie

Gemeenten en waterschappen

Sense for ecosystems helpt gemeenten en waterschappen met het beheer van haar openbare ruimtes  en bestrijding van plaagdieren binnen haar eigen gebouwen.

Provincies en rijk

Provincies hebben niet alleen te maken met plaagdieroverlast in hun eigen gebouwen, maar ook met het handhaven van wetgeving. Sense for Ecosystems helpt hen met directe bestrijding en met betrouwbare data die inzicht geeft in de omvang van het probleem en de maatregelen en effectiviteit van de bestrijders.

Natuurbeheerders

Natuurbeheerders hebben direct belang bij inzicht in de omvang van invasieve exoten in de gebieden die zij beheren…

Agrariërs

Agrariërs lijden direct door schade die plaagdieren veroorzaken. Onze sensoren vergroten de effectiviteit van de bestrijding binnen hun gebouwen en in de buitengebieden. Bovendien zijn de wettelijke eisen aangescherpt. Gif mogen zij pas gebruiken als zij kunnen aantonen dat andere middelen niet geholpen hebben. Voor een sluitend bewijs zijn actuele data en onderbouwde rapportages onmisbaar.

PCO's

Pest Control Organisations, of PCO’s, zijn specialist in het bestrijden van plaagdieren en het voorkomen van overlast. Met de technologie van Sense for ecosystems verbeteren zij hun effectiviteit en dragen zij direct bij aan een gezonder leef- en werkmilieu.

Onderzoekers, universiteiten

Realtime en langdurig meetgegevens vastleggen helpt onderzoek aan betrouwbare cijfers. Waar onderzoek daar om vraagt, passen wij onze sensoren makkelijk aan of breiden wij die uit. De solide uitvoering van de sensoren en de lange levensduur van de batterijen maken langdurig (tot enkele jaren) onderzoek mogelijk.

Bestel- en contactinformatie

Sense for Ecosystems
Harry Viet
+31 (0) 6 20 36 23 71
harry.viet@senseforinnovation.com

Nistelrodeseweg 9A
5406 PT Uden
The Netherlands

KvK 63557371